از قالب راضی هستید ؟
(84.32%) 678
بله
(15.67%) 126
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 804