از قالب راضی هستید ؟
(84.22%) 678
بله
(15.77%) 127
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 805