از قالب راضی هستید ؟
(84.24%) 679
بله
(15.75%) 127
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 806